1 sene önce
1 sene önce

Bina yüksekliklerinde serbestlik olmayacak

TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk yedi maddesi kabul edildi.

COĞRAFİ VERİLERİN PAYLAŞIMI

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yercoğrafi verilerin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre,kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsiz olacak.

Yerli-yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin söz konusu coğrafi verileri toplayabilmesine, üretebilmesine, paylaşabilmesine ve satabilmesine yönelik düzenleme yapılacak, bu düzenlemelere uyulmaması durumunda idaricezası belirlenecek.

TOKİ’YE YETKİ

Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca oluşturulan alanlar ile söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içerisinde veya dışarısında Gecekondu Kanununa göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından oluşturulan veya oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda TOKİ yetkili olacak.

Belediyelerce Gecekondu Kanununa göre oluşturulan veya oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda ise ilgili belediye yetkili olacak. Belediyeler bu hak, yetki ve görevlerini yetkili organları eliyle kullanacak. Büyükşehirlerde bu kanunun tatbikatı büyükşehir belediyelerinin koordinatörlüğünde ilçe belediyelerince yapılacak.

Sıradaki Haberi Oku  Karadenizli çocuğun kemençe aşkı

ARSA VE ARAZİLERİN İŞGALİ

TOKİ tarafından satış ve kira sözleşmesineedilen taşınmazlar hariç olmak üzere, mülkiyetinde bulunan arsa ve arazilerin, gerçek veya tüzel kişilerce işgali halinde, TOKİ, ecrimisil istemeye, ecrimisilin tahsiline ve taşınmazın tahliyesine ilişkin işlemleri uygulamaya veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle uygulatmaya yetkili olacak.

ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında alınacak ecrimisiller ve taşınmazın tahliyesiyle ilgiliedilen tutarların yüzde 50’sibütçeye gelir kaydedilecek ve yüzde 50’si tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına aktarılacak.

Kesinleşen planların kopyaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda gönderilecek ve ilgili idaresi tarafından elektronik arşiv ortamına yüklenecek. Böylelikle Bakanlığın taşra birimlerinin Mekansal Veri Arşiv Sistemi (MVAS) benzeri bir yapıya doküman yükleme yükü azaltılacak.

Sıradaki Haberi Oku  Macronla Miçotakis: Türkiyeyi kınadık

ONAYLANAN İMAR PLANLARI

Planlar, plan değişiklikler ve plan revizyonları E-plan otomasyon sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alacak ve planların sayısal verileri bu ortamda toplanacak. Böylelikle, plan verilerinin erişilebilirliğinin artırılması, kontrollü ve doğru şekilde izleme ve arşivleme işlemlerinin yapılması planlanıyor.

Onaylananplanlarınınsahipleri ve kamuoyunca haberdar olunması için ilgili muhtarlıklarda planın askıya çıkarıldığına dairile değişikliğin yapıldığı alanda da tabela ile bilgilendirme yapılacak.

KENTSEL TASARIM PROJELERİ

Kentsel tasarım projeleri uygulamaplanlarıylahazırlanabilecek.

İmar planlarının veuygulamalarının sürüncemede kalmaması, mülkiyet haklarının kısıtlanmaması ve idari işlemlerin istikrarının sağlanması amacıyla kesinleşmiş planlara ve parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde dava açılabilecek.

BİNA YÜKSEKLİKLERİ SERBEST OLMAYACAK

İmar planlarındayükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek.

SİLÜET DİKKATE ALINACAK

Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere meriplanlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredekiteşekküller ve siluet dikkate alınarak,planı değişiklikleri/revizyonları yapılmak suretiyle ilgilimeclis kararı ile belirlenebilecek. Bu şekilde ilgilitarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri dönerişletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenecek. Oluşacak maliyetlerin yüzde 100 fazlası ilgili idaredenedilecek.

Sıradaki Haberi Oku  Bipolar rahatsızlığı olan adam evini yaktı

Büyükşehir belediyesi sınırlarınınsınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verilecek.

Büyükşehirlerde İl Özel İdareleri kaldırıldığından ve Büyükşehirlerde yerköyler mahalleye, muhtarlar da artık mahalle muhtarlarına dönüştüğünden ve bu alanlar ilçe belediyelerinin hizmet alanına girmesi nedeniyle, İl Özel İdaresi ve muhtarların görevleri ilçe belediyelerince yürütülecek.

Teklifin yedinci maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimeverdi.

Aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine Sancar, birleşimi 4 Şubat Salı günü saat 15.00’de toplanmak üzere kapattı.

 

 

 

En Çok Okunanlar
Tüm hakları saklıdır.