Sağlık

İmar Kanununda değişiklik teklifi TBMMde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda dün birinci bölümü kabul edilen, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yercoğrafi verilerin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre,kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsiz olacak.

DÜZENLEMEYE UYMAYANLARA PARA CEZASI

Yerli-yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin söz konusu coğrafi verileri toplayabilmesine, üretebilmesine, paylaşabilmesine ve satabilmesine yönelik düzenleme yapılacak, bu düzenlemelere uyulmaması durumunda idaricezası belirlenecek.

Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca oluşturulan alanlar ile söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında Gecekondu Kanununa göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından oluşturulan veya oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda TOKİ yetkili olacak.

Belediyelerce Gecekondu Kanunu’na göre oluşturulan veya oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda ise ilgili belediye yetkili olacak. Belediyeler bu hak, yetki ve görevlerini yetkili organları eliyle kullanacak. Büyükşehirlerde bu kanunun tatbikatı, büyükşehir belediyelerinin koordinatörlüğünde ilçe belediyelerince yapılacak.

TOKİ tarafından satış ve kira sözleşmesineedilen taşınmazlar hariç olmak üzere, mülkiyetinde bulunan arsa ve arazilerin, gerçek veya tüzel kişilerce işgali halinde TOKİ ecrimisil istemeye, ecrimisilin tahsiline ve taşınmazın tahliyesine ilişkin işlemleri uygulamaya veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle uygulatmaya yetkili olacak.

Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında alınacak ecrimisiller ve taşınmazın tahliyesiyle ilgiliedilen tutarların yüzde 50’sibütçeye gelir kaydedilecek ve yüzde 50’si tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına aktarılacak.

Kesinleşen planların kopyaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda gönderilecek ve ilgili idaresi tarafından elektronik arşiv ortamına yüklenecek. Böylelikle Bakanlığın taşra birimlerinin Mekansal Veri Arşiv Sistemi (MVAS) benzeri bir yapıya doküman yükleme yükü azaltılacak.

Planlar, plan değişiklikler ve plan revizyonları e-plan otomasyon sistemi üzerinden “plan işlem numarası” alacak ve planların sayısal verileri bu ortamda toplanacak. Böylelikle plan verilerinin erişilebilirliğinin artırılması, kontrollü ve doğru şekilde izleme ve arşivleme işlemlerinin yapılması planlanıyor.

Onaylananplanlarınınsahipleri ve kamuoyunca haberdar olunması için ilgili muhtarlıklarda planın askıya çıkarıldığına dairile değişikliğin yapıldığı alanda da tabela ile bilgilendirme yapılacak.

Kentsel tasarım projeleri, uygulamaplanlarıylahazırlanabilecek.

BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE VEYA DIŞINDA TOKİ YETKİLİ OLACAK

İmar planlarının veuygulamalarının sürüncemede kalmaması, mülkiyet haklarının kısıtlanmaması ve idari işlemlerin istikrarının sağlanması amacıyla kesinleşmiş planlara ve parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde dava açılabilecek.

İmar planlarındayükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek.

Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere meriplanlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredekiteşekküller ve siluet dikkate alınarak,planı değişiklikleri/revizyonları yapılmak suretiyle ilgilimeclis kararı ile belirlenebilecek. Bu şekilde ilgilitarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri dönerişletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenecek. Oluşacak maliyetlerin yüzde 100 fazlası ilgili idaredenedilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarınınsınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verilecek.

Büyükşehirlerdeözel idareleri kaldırıldığından ve büyükşehirlerde yerköyler mahalleye, muhtarlar da artık mahalle muhtarlarına dönüştüğünden ve bu alanlar ilçe belediyelerinin hizmet alanına girmesi nedeniyle,özel idaresi ve muhtarların görevleri ilçe belediyelerince yürütülecek.

İmar uygulamalarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi durumunda davayaparselinsahiplerine muvafakati alınmak kaydıyla uygulama sahası içinde idarecebir yer tahsis edilecek. Hak sahibine, anlaşma olmaması halinde davacısahibinin kök parseldeki yeri dikkate alınarak, uygulamadaki düzenleme ortaklık payı kesintisi düşüldükten sonraki taşınmazın rayiç bedeli üzerinden değeri ödenecek.

KÖY VE MEZRALARDA KONUT VE YAPI PROJELERİNİ VALİLİK ONAYLAYACAK

Köylerde ve mezralarda yapılacakve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak, ardından muhtarlığa bildirilecek. Projeye aykırı yapılar, muhtarlık tarafından valiliğe iletilecek.

Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırları, belediye sınırısınırı olan yerlerde ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi kararıyla, diğer yerlerde ise ilmeclisi kararıyla belirlenecek.

Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşiksınırları içinde taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile köyünyolları ve genişlikleri, halihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belediye sınırısınırı olan yerlerde ilgili ilçe belediye meclisi kararı ile diğer yerlerde ise ilmeclisi kararıyla belirlenecek.

Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırlarının tespitinde ve bu alanlarda ruhsata tabi olmadan yapılabilecek yapılara ilişkin ilgiliveya kuruluşlarca yapılan etüt, proje, proje uygunluk görüşü için resim, harç, ücret, dönerücreti ve herhangi biraltında bedel alınmayacak.

İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren özellik arz eden binaların projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak.

DEĞERİ 5 MİLYON LİRA ALTINDAKİ TAŞINMAZLAR DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE TABİ OLMAYACAK

Değeri 5 milyon liraya kadar olannitelikli taşınmazlar “değerlivergisi”ne tabi olmayacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre, ruhsatsız veyave eklerine aykırı olarak başladığı gerekçesiyle inşaatı durdurulan yapınınmevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirilecek. Aykırılığın giderildiğine yönelik ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan, beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamayacak.

Muhtara bırakılan yapının durdurulduğuna ilişkin tebligatın bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecek.

Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 1 ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsatahale getirilmediğinin veyaalınmadığının, ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen 2 ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen 6 ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri dönerişletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.

Sıradaki Haberi Oku  Çankaya Belediyesinde işçiler eylemde

Yıkım maliyetleri yüzde 100 fazlasıyla, ilgili idaresindenedilecek. Bu şekildeedilememesi halindeözel idarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerekolunacak. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın dönerişletmesi hesabına gelir olarak kaydedilecek.

Mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya ilgili maddelere aykırı davranan yapının gözetmenlerine de ceza getirildi.

Ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idaricezası, 1000 liradan az olmamak üzere uygulanacak.

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata,eki etüt ve projelere veyamevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibi, yapı müteahhidi veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fennihakkında yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre verilecekcezası 500 liradan en az 1000 liraya çıkarılıyor. Köy ve mezralardaaranmayan yapılar için de aynı ceza miktarı geçerli olacak.

Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için verilen idaricezasına, mevzuata aykırılığaalanın arsa payına isabet eden arsa alanı ile emlak vergisinearsa ve arazi asgari metrekaredeğerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idaricezası ayrıcaedilecek.

PARSEL BAZINDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILAMAYACAK

Plan değişiklikleri, plankararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğineolarak yapılacak. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapıdeğerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulacak.

Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini,yüksekliğini artıranplanı değişiklikleri yapılamayacak.

1000 metrekareden az olmamak kaydıyla oluşan adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini,yüksekliğini artıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları, adanın merkezine en500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorunda olacak.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacakplanı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak.

İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydanadeğer artışının tespiti Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, yetkilendirilmiş en az iki lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından plan değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer’i plan koşullarındaki değer tespiti ile değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak üzere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenecek.

Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veyaaşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Kıymet takdir komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin olarak tespit veedilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.

Taşınmazın değer artışına tabi olduğu, tapu kütüğüne şerh edilecek. Emsal, inşaat alanı, yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla yapılacaktadilatları hariç, değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Yatırılan tutarların, büyükşehir belediyesinin olduğu illerde yüzde 25’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25’i ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise yüzde 40’ıplanı değişikliğini onaylayan idarede açılacak ilgili hesaba, yüzde 30’u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’na aktarılacak. Bakanlıkça onaylananplanı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının yüzde 75’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’na, kalan değer artış payının; büyükşehir belediyesinin olduğu illerde yüzde 15’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 10’u ilgili ilçe belediyesinin hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık payının dışındaki kalan değer artış payının tamamı plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idarenin açılacak ilgili hesabına 5 iş günü içinde aktarılacak.

Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde kalan değer artış payının yüzde 25’i, büyükşehir belediyesi olmayan illerde kalan değer artış payının yüzde 30’u ile Bakanlıkça onaylananplanı değişikliğinden kaynaklanan değer artışındaplanı değişikliğinin diğerbütçeli idareler tarafından onaylanması durumunda değer artış payının tamamıbütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda,yatırımları ilemülkiyetindeki alanlarda, mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri ileplanlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasındaki esaslara ilişkin düzenlemeye göre yapılacak plan değişikliklerinde uygulanmayacak.

İmar Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, planlarda yerserbest olarak belirlenmiş yükseklikler, 1 Temmuz 2021’e kadar değiştirilecek. İlgili idaresincedüzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

HASAR GÖRMÜŞ YAPILARDA GÜÇLENDİRME YAPILABİLECEK

Hasar görmüş olmaklaıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılarda,inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilecek.

Bu yapılarda güçlendirme izni, bu kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, güçlendirme projesine istinaden ilgili idaresince verilecek. Güçlendirilecek yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin belediyeye veya Hazineye ait olması durumunda, taşınmaz satın alınmadıkça güçlendirme yapılamayacak.

Güçlendirilecek yapının üçüncü kişilere ait taşınmazlara tecavüzlü olması durumunda güçlendirme için taşınmazına tecavüzlü üçüncü şahısların muvafakati aranacak. Yapılacak güçlendirme iş ve işlemleri Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapıkuruluşlarının denetimine tabi olacak.

Yapıkuruluşlarından bu madde kapsamındakigörevini yerine getirmedikleri tespit edilenlere idari ve cezai müeyyideler uygulanacak.

Sıradaki Haberi Oku  ABDden BMye İran mektubu

Güçlendirme izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri uygulanacak.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki yapılara söz konusu hükümler uygulanmayacak.

Gecekondu Kanunu’nda yapılan değişiklikle gecekondu alanlarında TOKİ ile belediyeler arasındaki yetki çakışmasının giderilecek.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ’NDE DÜZENLEME YAPILDI

Değeri 5 milyon liraya kadar olannitelikli taşınmazlar “Değerli Konut Vergisi”ne tabi olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasınaverilecek, Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenenvergi değerialınacak.

TOKİ Başkanlığının sahip olduğunitelikli taşınmazların,meskeni olanların vefazla değerlikapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerlivergisinden muaf olacak.

Değeri 5 milyon ila 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon ila 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7,5 milyon lira için 7 bin 500 lira, aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon liradanolan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabındanitelikli taşınmazındeğerialınacak.

Değerlivergisine ilişkin mükellefiyet 2020’nin başından itibaren geçerli olacak. 2020’ye ilişkin 2020’de verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Cumhurbaşkanı, bu hükümde yersüreleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Değerlivergisine ilişkin mükellefiyet 2021’in başından itibaren başlayacak. Değerlivergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacak.

Kanun yürürlüğe girmeden önce yıkım kararı alınan ancak ilgiliidarelerce yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar,yürürlüğe girdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkılacak.

MİLLET BAHÇELERİ KIYILARDA DA YAPILABİLECEK

İmar planı kararıyla kıyılarda dabahçeleri yapılabilecek. Mevzuata uygunetmeyen yapışirketlerine 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilebilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kıyı Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, kıyının kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda denize girme, güneşlenme, amatörsporları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik rekreatif amaçlı iskele yapılamayacak. Ancak kıyının kayalıkgösterdiği ya da kıyının kumluk veya çakıllık olmasına rağmen niteliği gereğialanından başka türlü faydalanmanın mümkün olmadığıhallerde genişliği üç metreyi geçmeyen ve platform niteliği taşımayan rekreatif amaçlı iskeleler kurulabilecek.

Buna ilişkin usul ve esaslar Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken, diğer alanlarda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek.

Kıyılardaplanı kararıylabahçeleri oluşturulabilecek.

Bitlis Ahlat’ta, kanunda sınır ve koordinatları gösterilen, Kıyı Kanunu’na tabi bölgede,planı kararıyla resmialanları yapılabilecek.

Belediye sınırları içinde olanlarköy statüsünü koruyan, köy yerleşme alanlarınınşeridinde kalan ve yapıldığı tarihteki mevzuatınaolarak 11 Temmuz 1992 tarihinden önce yapılmış yapılarhaliyle korunacak. Bu yapılar, kat mülkiyeti tesis edilmemek ve herhangi bir müktesepteşkil etmemek vekontur ve gabari aşılmamak kaydıyla yöreyecephe değişikliği ve onarımıyla can ve mal güvenliği için güçlendirme yapılarak kullanılabilecek. Bu nitelikteki köy yerleşme alanlarınınşeridinde kalan kısımlarında yeni yapı yapılamayacak.

İDARİ PARA CEZALARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yapı Denetimi Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklere göre, yapıkuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organizebölgeleri, serbest bölgeler vesiteleri onaylı sınırı içerisinde yertüm yapılar için yüzde 30’u geçmemek üzere indirimli uygulanacak.

Kanunla, mevzuata uymayanlara yönelik idari müeyyideler ve idaricezaları da yeniden düzenlendi.

Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, mevzuata uygunetmeyen yapışirketlerine, İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilebilecek.

Yapıkuruluşunda ortak veya görevliyken başkaca mesleki ve inşaat işleriyle ilgili ticari faaliyette bulunan veya laboratuvarlarda ortak olan ya da görevyapı denetimi kuruluşunun ortakları, denetçi mimar ve mühendisleri ile diğer teknik elemanlarına 10 bin lira idaricezası verilecek.

Yeni iş almaktan men cezasıyapıkuruluşunun ortakları ceza süresince, faaliyeteverme cezasıyapıkuruluşunun ortakları ise üç yıl süreyle herhangi bir yapıveya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacak, başka bir yapıveya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamayacak.

Yapıkuruluşlarına üç ayrı teknik inceleme raporu kapsamında üç idari müeyyide uygulanmasına sebebiyet vererek kayıtları tutulan denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile diğer teknik personel, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayıyla üç yıl herhangi bir yapıveya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacak, başka bir yapıveya laboratuvar kuruluşunun ortaklığını yapamayacak.

LABORATUVARLARA UYGULANAN PARA CEZASI ARTIRILDI

Laboratuvar kuruluşunasistemine ilişkin şartlar bakımından tespit edilen aykırılıklar için uyarma cezası verilecek.

Alet vekalibrasyonları zamanında yaptırmayan, taze betondanalınması, şantiye mahallinde saklanması, laboratuvarda kürlenmesi, deneylerinin yapılması ve raporlanması, izlenmesi ve denetlenmesi süreçlerinde ilgili standartlara ve mevzuata uymayan, karot numunesi alınması sırasında laboratuvar denetçisi hazır bulunmayan, laboratuvarınkapsam listesinde bulunmayanraporlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının logosunu kullanan,kayıt ve rapor defterinde aralarda boş satır bırakan, numuneleri kayıt defterine kaydetmeyen, laboratuvar kuruluşunungösterdiğidışındaki illerden kenditoplama istasyonunun bulunduğuveya iller hariç olmak üzeregösterdiğidışından taze beton numunesive laboratuvar kuruluşunda görev yapan idari veya teknik personel veya laboratuvar adres değişikliğini zamanında bildirmeyen laboratuvarlara uygulanan idaricezası 10 binden 19 bin 30 liraya çıkarılıyor.

Laboratuvar kuruluşuna söz konusu nedenlerleüç yıl içinde üç ayrı idaricezası verilmesi halinde, Bakanlıkça bir yıl yeni iş almaktan men cezası verilecek.

Yeni iş almaktan men cezasılaboratuvar ortakları ceza süresince, faaliyeteverme cezasılaboratuvarın ortakları ise üç yıl süreyle herhangi bir yapıveya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacak ve başka bir yapıveya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamayacak.

Sıradaki Haberi Oku  Asker uğurlamasında drifte 6 bin lira ceza

Laboratuvar kuruluşunun, idarelere veya şahıslara verdiğiraporlarının gerçeği yansıtmayan sonuçlar ihtiva ettiğinin tespit edilmesi halindebelgesinin iptaline veya laboratuvar kuruluşuna üç ayrı değerlendirme raporu kapsamında üç idaricezası uygulanmasına sebebiyet vererek kayıtları tutulan denetçi mühendisler ile teknik personel üç yıl süreyle herhangi bir yapıveya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacak, başka bir yapıveya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamayacak.

Görevini yerine getirmediği tespit edilen mimar ve mühendisler hakkındaodaları, kendi mevzuatı uyarınca cezai işlem yaparak neticesini Bakanlığa bildirecek.

Bakanlıkça yapıkuruluşları ve laboratuvarlarabelgesi için alınan teminat bedeli haczedilemeyecek ve üzerine ihtiyatikonulamayacak.

ŞANTİYE ŞEFLERİNE YAPTIRIM

Yapılacak yapılara ilişkinve izinler, Belediye Gelirleri Kanunu’na göre alınaninşaat harcı ve imarla ilgili harçlardan muaf olacak. Bu yapılara ilişkin belediyece veözel idaresince verilen hizmetlerden ücret alınmayacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre, Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un ceza hükümlerinde değişiklik yapılacak.

Değişiklik kapsamında, şantiye şeflerine de görevlerini yerine getirmemeleri halinde yaptırım uygulanacak.

Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, yapıkuruluşunun icrai veya ihmali davranışla yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle; görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, şantiye şefi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, laboratuvarların denetimini de yapacak.

Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikte, yapıkuruluşu ve laboratuvar kuruluşu sayısı, yapıizin belgesinin geçici olarakalınmasına ilişkin şartlar yer alacak.

Kanun, idari müeyyidelere ilişkin geçiş hükümleri de getiriyor. Buna göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlemeye aykırı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle uygulanması gereken ancak henüz tesis edilmemiş idari müeyyidelerde lehe olan hükümler uygulanacak.

ANLAŞMAZLIKLARDA YÜKSEK FEN KURULU YETKİLİ OLACAK

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na eklenen maddeyle, yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşme uyuşmazlıklarında karşılaşılan ihtilafların çözümü için ilgili idarenin talebiyle anlaşmazlıkları incelemek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yerYüksek Fen Kurulu görevli ve yetkili olacak.

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı; sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk, iş programı ihtilafları,farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici vekabul işlemleri,halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecekişler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını inceleyecek.

Yüklenici veya idareler, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle yargılama veya Sayıştay incelemesineedilmemiş olmak şartıyla anlaşmazlığın çözümü için Yüksek Fen Kuruluna başvurabilecek.

Yüklenici itirazları, sözleşmeyi düzenleyen idarelere,kabul aşaması tamamlanıncaya kadar yazılı olarak yapılacak. İtirazlar, ilgili idareler tarafından en geç 30 gün içinde Yüksek Fen Kuruluna gönderilecek. Kurul, itirazları en geç 60 gün içinde karara bağlayacak.

Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun kapsamındaki faaliyetlerini yürüttükleri süre içerisinde, serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyeti yürütemeyecek, harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetlerini yerine getiren şirketlere ortak olamayacak.

Lisansın iptali şartları arasına, lisanslı mühendisin 65 yaşını doldurmuş olması şartı da eklenecek. Lisanslı mühendislik faaliyetini sürdürenler hakkında bu madde, yayımı tarihinden 2 yıl sonra uygulanacak.

TÜRK GÖÇMENLERİN İHTİYAÇLARINI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARŞILAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olan göçmen ailelerin kalıcı olarak iskan edilinceye kadar beslenme ve barınma gibiihtiyaçlarına yönelik görevleri, İçişleri Bakanlığınca yürütülecek.

İskanda aile kabul edileceklerle ilgili de değişiklik yapılıyor. Mevcut düzenlemede, “anasız ve babasız kardeş çocuklarve eşit hisselerle, bir aile olarak iskan edilirken” değişiklikle, “anasız ve babasız bekar kardeş çocuklarve eşit hisselerle; bekar kardeşi olmayan ya dakalan çocuklar başlı başına” bir aile olarak iskan edilmesi öngörülüyor.

Yapılacak yapılara ilişkinve izinler, Belediye Gelirleri Kanunu’na göre alınaninşaat harcı ve imarla ilgili harçlardan muaf olacak. Bu yapılara ilişkin belediyece veözel idaresince verilen hizmetlerden ücret alınmayacak.

GÖRÜŞMELERDE GERGİNLİKLER YAŞANDI

Görüşmeler sırasında sözİYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Peşin doğal gaz alıyorum, kartım varsonradan bana doğal gazfarkı geliyor. Çünkü soygun düzenini böyle kurdunuz. Bu soygun olduğu sürece doğal gaz tüketenlerin yüzüne nasıl bakıyorsunuz?” diye sordu. Yokuş, daha sonra bir memurun yazdığını dile getirdiği “Az yiyin beyler, az yiyin” şiirini okudu.

Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, Yokuş’a tepki gösterdi.

Sataşmadan sözAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu üslubun, AK Parti’ye alenen hakaret olduğunu söyledi.

AK Parti hükümetlerinin, 17 yıl boyunca milletin kaynaklarını mali disiplinlemilletin hizmetine sunmaya çalıştığını belirten Özkan, “Milletimiz eğer 10 küsur seçimden beri bu davaya, reisimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yol vermişse bu milletin kaynaklarını en disiplinli şekildefinansmanında kullandığımız içindir.” dedi.

Özkan, Yokuş’un AK Parti Grubu’na yönelik bu kaba ve yaralayıcı üslubunu bir kenara bırakması gerektiğini vurguladı.

Bu sırada AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında karşılıklıatmalar yaşandı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, “Ayıp, ayıp. Terbiyesizlik yapmayın.” demesi tartışmayı alevlendirdi. İki partiye mensup milletvekilleri, birbirlerinin üzerine yürüdü.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekillerini uyararak, yerlerine oturmalarını istedi. Bilgiç, tartışmanın sürmesi üzerine birleşimeverdi.

Gerginlik bir süre arada da devam etti. Bunun üzerineGenel Kurul Salonu’na gelen TBMM Başkanvekili Bilgiç, Başkanlık kürsüsü önüne yığılan milletvekillerine dağılmaları uyarısında bulundu.

Bilgiç, düzenlemenin yasalaşmasının ardından birleşimi 18 Şubat Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.