1 sene önce
1 sene önce

İmar Kanununda değişiklikler yapıldı

TBMM Genel Kurulunda, İmar Kanunu’nda değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümü kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yercoğrafi verilerin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre,kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsiz olacak.

DÜZENLEMEYE UYMAYANLARA PARA CEZASI

Yerli-yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin söz konusu coğrafi verileri toplayabilmesine, üretebilmesine, paylaşabilmesine ve satabilmesine yönelik düzenleme yapılacak, bu düzenlemelere uyulmaması durumunda idaricezası belirlenecek.

BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE VEYA DIŞINDA TOKİ YETKİLİ OLACAK

Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca oluşturulan alanlar ile söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında Gecekondu Kanununa göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından oluşturulan veya oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda TOKİ yetkili olacak.

Belediyelerce Gecekondu Kanununa göre oluşturulan veya oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda ise ilgili belediye yetkili olacak. Belediyeler bu hak, yetki ve görevlerini yetkili organları eliyle kullanacak. Büyükşehirlerde bu kanunun tatbikatı büyükşehir belediyelerinin koordinatörlüğünde ilçe belediyelerince yapılacak.

TOKİ tarafından satış ve kira sözleşmesineedilen taşınmazlar hariç olmak üzere, mülkiyetinde bulunan arsa ve arazilerin, gerçek veya tüzel kişilerce işgali halinde, TOKİ, ecrimisil istemeye, ecrimisilin tahsiline ve taşınmazın tahliyesine ilişkin işlemleri uygulamaya veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle uygulatmaya yetkili olacak.

KANUN KAPSAMINDA TAHSİL EDEN TUTARLARIN YÜZDE 50’Sİ GENEL BÜTÇEYE

Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında alınacak ecrimisiller ve taşınmazın tahliyesiyle ilgiliedilen tutarların yüzde 50’sibütçeye gelir kaydedilecek ve yüzde 50’si tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığına aktarılacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ YÜZÜ AZALTILACAK

Kesinleşen planların kopyaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda gönderilecek ve ilgili idaresi tarafından elektronik arşiv ortamına yüklenecek. Böylelikle Bakanlığın taşra birimlerinin Mekansal Veri Arşiv Sistemi (MVAS) benzeri bir yapıya doküman yükleme yükü azaltılacak.

Planlar, plan değişiklikler ve plan revizyonları e-plan otomasyon sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alacak ve planların sayısal verileri bu ortamda toplanacak. Böylelikle, plan verilerinin erişilebilirliğinin artırılması, kontrollü ve doğru şekilde izleme ve arşivleme işlemlerinin yapılması planlanıyor.

Onaylananplanlarınınsahipleri ve kamuoyunca haberdar olunması için ilgili muhtarlıklarda planın askıya çıkarıldığına dairile değişikliğin yapıldığı alanda da tabela ile bilgilendirme yapılacak.

İMAR PLANLARINA BEŞ YIL İÇİNDE DAVA AÇILABİLECEK

Kentsel tasarım projeleri uygulamaplanlarıylahazırlanabilecek.

İmar planlarının veuygulamalarının sürüncemede kalmaması, mülkiyet haklarının kısıtlanmaması ve idari işlemlerin istikrarının sağlanması amacıyla kesinleşmiş planlara ve parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren beş yıl içinde dava açılabilecek.

İMAR PLANLARINDA YÜKSEKLİKLER SERBEST OLARAK BELİRLENEMEYECEK

İmar planlarındayükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek.

Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere meriplanlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredekiteşekküller ve siluet dikkate alınarak,planı değişiklikleri/revizyonları yapılmak suretiyle ilgilimeclis kararı ile belirlenebilecek. Bu şekilde ilgilitarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri dönerişletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenecek. Oluşacak maliyetlerin yüzde 100 fazlası ilgili idaredenedilecek.

KIRSAL YERLEŞİM ÖZELLİĞİNE BELEDİYE MECLİSİ KARAR VERECEK

Büyükşehir belediyesi sınırlarınınsınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5 binin altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar verilecek.

Büyükşehirlerdeözel idareleri kaldırıldığından ve büyükşehirlerde yerköyler mahalleye, muhtarlar da artık mahalle muhtarlarına dönüştüğünden ve bu alanlar ilçe belediyelerinin hizmet alanına girmesi nedeniyle,özel idaresi ve muhtarların görevleri ilçe belediyelerince yürütülecek.

Sıradaki Haberi Oku  Bursada öğretmene darp kameraya yansıdı

MAHKEME KARARIYLA İPTAL EDİLEN İMAR UYGULAMALARINDA DÜZENLEME

İmar uygulamalarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi durumunda davayaparselinsahiplerine muvafakati alınmak kaydıyla uygulama sahası içinde idarecebir yer tahsis edilecek. Hak sahibine, anlaşma olmaması halinde davacısahibinin kök parseldeki yeri dikkate alınarak, uygulamadaki düzenleme ortaklık payı kesintisi düşüldükten sonraki taşınmazın rayiç bedeli üzerinden değeri ödenecek.

KÖY VE MEZRALARDA KONUT VE YAPI PROJELERİNİ VALİLİK ONAYLAYACAK

Köylerde ve mezralarda yapılacakve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak, ardından muhtarlığa bildirilecek. Projeye aykırı yapılar, muhtarlık tarafından valiliğe bildirilecek.

Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırları, belediye sınırısınırı olan yerlerde ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi kararıyla, diğer yerlerde ise ilmeclisi kararıyla belirlenecek.

Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşiksınırları içinde taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile köyünyolları ve genişlikleri, halihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belediye sınırısınırı olan yerlerde ilgili ilçe belediye meclisi kararı ile diğer yerlerde ise ilmeclisi kararıyla belirlenecek.

Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırlarının tespitinde ve bu alanlarda ruhsata tabi olmadan yapılabilecek yapılara ilişkin ilgiliveya kuruluşlarca yapılan etüt, proje, proje uygunluk görüşü için resim, harç, ücret, dönerücreti ve herhangi biraltında bedel alınmayacak.

İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren özellik arz eden binaların projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak.

DEĞERİ 5 MİLYON LİRA ALTINDAKİ TAŞINMAZLAR DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE TABİ OLMAYACAK

Değeri 5 milyon liraya kadar olannitelikli taşınmazlar “değerlivergisi”ne tabi olmayacak.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen İmar Kanunu’nda değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümündeki kabul edilen maddelere göre, ruhsatsız veyave eklerine aykırı olarak başladığı gerekçesiyle inşaatı durdurulan yapınınmevzuatına aykırı olduğuna dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak bildirilecek. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamayacak.

Muhtara bırakılan yapının durdurulduğuna dair tebligatın bir nüshası da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilecek.

YIKILMAYAN YAPILAR BAKANLIKÇA YIKILACAK

Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsatahale getirilmediğinin veyaalınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içerisinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri dönerişletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.

Yıkım maliyetleri yüzde 100 fazlası ile ilgili idaresindenedilecek. Bu şekildeedilememesi halinde İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerekolunacak. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlığın dönerişletmesi hesabına gelir olarak kaydedilecek.

Mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya ilgili maddelere aykırı davranan yapının gözetmenlerine de ceza getirildi.

TARIM VE HAYVANCILIK MAKSATLI YAPILARDAKİ PARA CEZAI BİN LİRADAN ZA OLMAYACAK

Ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idaricezası, 1000 liradan az olmamak üzere uygulanacak.

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata,eki etüt ve projelere veyamevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibi, yapı müteahhidi veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fennihakkında yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre verilecekcezası 500 liradan en az 1000 liraya çıkarılıyor. Köy ve mezralardaaranmayan yapılar için de aynı ceza miktarı geçerli olacak.

Sıradaki Haberi Oku  Esenyurt’ta bir nargile kafenin çatısı alev alev yandı

Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için verilen idaricezasına, mevzuata aykırılığaalanın arsa payına isabet eden arsa alanı ile emlak vergisinearsa ve arazi asgari metrekaredeğerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idaricezası ayrıcaedilecek.

Plan değişiklikleri, plankararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğineolarak yapılacak. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapıdeğerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulacak.

PARSEL BAZINDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILAMAYACAK

Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini,yüksekliğini artıranplanı değişiklikleri yapılamayacak.

Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini,yüksekliğini artıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları, adanın merkezine en500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorunda olacak.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacakplanı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak.

İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydanadeğer artışının tespiti Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, yetkilendirilmiş en az iki lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından plan değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer’i plan koşullarındaki değer tespiti ile değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak üzere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenecek.

DEĞER ARTIŞ PAYI İLK SATIŞTA VEYA RUHSAT AŞAMASINDA ÖDENECEK

Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veyaaşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Kıymet takdir komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin olarak tespit veedilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.

Taşınmazın değer artışına tabi olduğu, tapu kütüğüne şerh edilecek. Emsal, inşaat alanı, yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla yapılacaktadilatları hariç, değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Yatırılan tutarların, büyükşehir belediyesinin olduğu illerde yüzde 25’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25’i ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 25’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise yüzde 40’ıplanı değişikliğini onaylayan idarede açılacak ilgili hesaba, yüzde 30’u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’na aktarılacak. Bakanlıkça onaylananplanı değişikliğinden kaynaklanan değer artışının yüzde 75’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’na, kalan değer artış payının; büyükşehir belediyesinin olduğu illerde yüzde 15’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 10’u ilgili ilçe belediyesinin hesabına; büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise Bakanlık payının dışındaki kalan değer artış payının tamamı plan değişikliğinin yapıldığı yerdeki ilgili idarenin açılacak ilgili hesabına 5 iş günü içinde aktarılacak.

Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde kalan değer artış payının yüzde 25’i, büyükşehir belediyesi olmayan illerde kalan değer artış payının yüzde 30’u ile Bakanlıkça onaylananplanı değişikliğinden kaynaklanan değer artışındaplanı değişikliğinin diğerbütçeli idareler tarafından onaylanması durumunda değer artış payının tamamıbütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Sıradaki Haberi Oku  Şehit polis memuru Fethi Sekin, kabri başında anıldı

HASAR GÖRMÜŞ YAPILARDA GÜÇLENDİRME YAPILABİLECEK

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda,yatırımları ilemülkiyetindeki alanlarda, mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri ileplanlarında serbest (Yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasındaki esaslara ilişkin düzenlemeye göre yapılacak plan değişikliklerinde uygulanmayacak.

İmar Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, planlarda yerserbest olarak belirlenmiş yükseklikler, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar değiştirilecek. İlgili idaresincedüzenleme yapılmadığı takdirde ise değişiklik yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenemeyecek.

Hasar görmüş olmaklaıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılarda,inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilecek.

Bu yapılarda güçlendirme izni, bu kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, güçlendirme projesine istinaden ilgili idaresince verilecek.

Güçlendirilecek olan yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin belediyeye veya Hazineye ait olması durumunda, taşınmaz satın alınmadıkça güçlendirme yapılamayacak.

Güçlendirilecek yapının üçüncü kişilere ait taşınmazlara tecavüzlü olması durumunda güçlendirme için taşınmazına tecavüzlü üçüncü şahısların muvafakati aranacak.

Yapılacak güçlendirme iş ve işlemleri Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapıkuruluşlarının denetimine tabi olacak.

Yapıkuruluşlarından bu madde kapsamındakigörevini yerine getirmedikleri tespit edilenlere idari ve cezai müeyyideler uygulanacak.

Güçlendirme izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri uygulanacak.

TOKİ VE BELEDİYELER ARASINDAKİ YETKİ ÇAKIŞMASININ GİDERİLMESİ AMAÇLANIYOR

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki yapılara söz konusu hükümler uygulanmayacak.

Gecekondu Kanunu’nda yapılan değişiklikle gecekondu alanlarında TOKİ ile belediyeler arasındaki yetki çakışmasının giderilmesi amaçlanıyor.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ’NDE DÜZENLEME YAPILDI

Değeri 5 milyon liraya kadar olannitelikli taşınmazlar “değerlivergisi”ne tabi olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasınaverilecek, Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenenvergi değerialınacak.

TOKİ Başkanlığının sahip olduğunitelikli taşınmazların,meskeni olanların vefazla değerlikapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerlivergisinden muaf olacak.

Değeri 5 milyon ila 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon ila 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon liradanolan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabındanitelikli taşınmazındeğerialınacak.

Değerlivergisine ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ilişkin olarak, 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Cumhurbaşkanı bu hükümde yersüreleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Değerlivergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak. Değerlivergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacak.

Kanun yürürlüğe girmeden önce yıkım kararı alınmış ancak ilgiliidarelerce yıkımı gerçekleştirilmemiş binalar,yürürlüğe girdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkılacak.

TEKLİFİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN MÜZAKERELERİNE GEÇİLDİ

Teklifin birinci bölümündeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından ikinci bölümün müzakerelerine geçildi.

İkinci bölümün tümü üzerindeki konuşmalarının tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimeverdi.

Bilgiç, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması nedeniyle birleşimi, yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

En Çok Okunanlar
Tüm hakları saklıdır.